โรงเรียนนารีนุกูล

 รายการแข่งขัน
1.กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
   กิจกรรม โครงงานสุขภาพ ตอบปัญหาสุขภาพ
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ     
   กิจกรรม รวมศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี เขียนภาพไทยประเพณี เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ การสร้างภาพด้วยการปะติด
                 ประติมากรรมลอยตัว นาฏศิลป์ไทยประยุกต์
3.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
   กิจกรรม ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ จักสานจากไม้ไผ่ ประดิษฐ์งานใบตองประเภท พานบายศรีสู่ขวัญ
                 ร้อยมาลัยดอกไม้สด โครงงานอาชีพ การจัดสวนถาดแบบชื้น การจัดสวนถาดแบบแห้ง การจัดสวนแก้ว แกะสลักผักผลไม้
4.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
   กิจกรรม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างWebpageด้วยโปรแกรมText Editor
 
 
 
 
Comments