โรงเรียนเมืองอุบล

รายการแข่งขัน
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
    กิจกรรม ดนตรีไทย(ปี่พาทย์ไม้นวม)ป.๑-ป.๖  ร้องเพลงไทยสากล(หญิง)ม.๑-ม.๓ ร้องเพลงไทยสากล(ชาย)ม.๔-ม.๖Comments