มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รายการแข่งขัน
 
1.กลุ่มสาระฯภาษาไทย                    
 
กิจกรรม 
การแข่งขันคัดลายมือ  อัจฉริยภาพทางภาษาไทย  การโต้วาที  หนังสือเล่มเล็ก  เพลงกล่อมเด็ก  ท่องอาขยาน  ขับเสภา  นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
                 การแต่งกลอน

2.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์                 
   กิจกรรม  อั
จฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง  โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
3.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ฯ                 
   กิจกรรม  เพลงคุณธรรม  โครงงานคุณธรรม  ภาพยนตร์สั้น  ละครคุณธรรม  ละครประวัติศาสตร์  ล่านิทานคุณธรรม  มารยาทไทย

4.กลุ่มสาระฯศิลปะ                        
 
กิจกรรม
เดี่ยวดนตรีไทย  ดนตรีไทย(วงเครื่องสาย)  ดนตรีไทย(วงเปี่พาทย์ไม้นวม)  ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)  ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย)
                 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง( หญิง)  ร้องเพลงไทยสากล(ชาย)

5.กลุ่มสาระฯการงานฯ(คอมพิวเตอร์)  
 
กิจกรรม 
สร้างภาพเคลื่อนไหว  สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E – Book)  วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
                 การใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation   การสร้างWebpageด้วยโปรแกรมสร้าง Web Editor  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

6.กิจกรรมท้องถิ่น                        
 
  กิจกรรม
  วงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)   เดี่ยวโปงลาง  เดี่ยวพิณ   เดี่ยวแคน  เดี่ยวโหวด
7.การศึกษาพิเศษ                            
   กิจกรรม   ทุกกิจกรรม
 
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
28 พ.ย. 2552 17:55
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
28 พ.ย. 2552 17:56
Comments